BLIJDE BOODSCHAP *

Ons echt GEESTELIJK VADERLAND is noch deze aarde, noch zijn het lagere geestelijke sferen. Ons oorspronkelijk vaderland is de Hemel, bij GOD, waar bij oorspronkelijk als REINE ENGELEN woonden.

Hoe is ons vaderland? Helder, harmonisch, gezond. Daar gaf GOD, de Heer, ons voor alle tijden zijn eerste en enige uit HEM geboren ziin: CHRISTUS, tot koning. 

Na langere tijden begon Luzifer, de 2de zoon van GOD, zich voor bekwamer te houden, de taken Christi te vervullen en trachtte te winnen. GOD wachtte de vrije beslissing van ieder hemelswezen af. Iedereen, die niet duidelijk voor de rechtmatige koning Christus had beslist, konden niet meer in de Hemel verblijven. 

Wij, die verkeerd hadden beslist, vielen in de diepten van een geestige nacht en werden gevangenen van het liefdeloze dodenrijk van de verdorvenheid. Een diepe kloof belette de gevangenen hun terugkeer in de Hemel. 

Wij hadden ook het verlies van onze geestige familiedelen te betreuren, die Christus getrouw en in de Hemel gebleven waren: ouders, zusters en broeders, kinderen, dualen en dualinnen. 

Als na een tijd GOD van Christus werd verzocht, ons van deze zonde van het ontrouw worden te mogen bevrijden, daar veroorloofde de Heer dit. Voor dit aardse verlossingswerk kwam CHRISTUS ALS MENS MET DE NAAM JEZUS op onze aarde. De waarheid verkondigend, de liefde levend, weerstand de zoon van GOD alle verzoekingen van het Boze. 

Opgehitste mensen bespotten en pijnigden hem en nagelden hem ten onrechte aan het kruis. Alvorens hij aan zijn kwellingen sterfde, vergaf Jesus al zijn pijnigers – Dus bleef hij ongebroken in zijn naastenliefde en trouw tot GOD. 

Vervolgens trad hij in gedachte in helse sferen voor de KAMP TEGEN LUZIFER en diens vazallen aan. Christus gewon, beknotte nu de macht van Luzifer en opende alle geistige gevangenissen! Sindsdien kan iedereen uit zijn eigen vrije wil in de Hemel terugkeren! Dat is de BLIJDE BOODSCHAP! Christus bouwde ons een geestige brug, die de kloof naar ons waar vaderland sluit. Iedereen kan zich voor de vrijheid beslissen..      


Door nieuwe zonden en overtredingen van de wet van GOD, hebben vele opnieuw hun geestige gewanden bevlekt. Omdat in de Hemel alleen het reine kan zijn, is een reiniging onvermijdelijk. Dit is door eerlijke inzicht van gepleegde fouten en diep berouw daarover mogelijk. INZICHT + BEROUW zijn voor de gevallen geest belangrijker als de duur van het oponthoud in geestige nacht, 

Idereen kan over gebeden “in de naam van Jesu Christi” GOD de Heer zijn inzicht en berouw voorstellen en de actieve SCHADELOOSSTELLING aanbieden. 

Vergeving verhopend is het noodzakelijk al degene te vergeven, die zich ooit tegen ons vals hebben gedragen. Met betrekking tot hen ZIEN WIJ VAN ONZE KANT VAN IEDERE BESTAFFING AF. 

Het is waar, dat niemand en niets de teruggekeerden naar de Hemel kan ophouden, so lang deze zich met een vast wil daartoe besluiten. Gezegende bijstand mag worden verwacht. Een sterkende kenspreuk is de lofprijzing van GOD en zegeroep Jesu Christi gelijktijdig: “ H A L L E L U J A “. 

Iedereen mag de OPDRACHT, DE BLIJDE BOODSCHAP TE VERKONDIGEN, overnemen. Daarmee wordt over HET WARE LEVENSDOEL: de terugkeer van de hele gevallen schepping in de Hemelse vrijheid, bericht. 

* Ontleend aan de credo van de GEISTCHRISTLICHE KIRCHE e.V.